January 17, 2021

 

Veda Parayana ends
10:00 AM - Sri Ramaa Satyanarayana Swamy Abhishekam
10:30 AM - Sri Vishnu Sahasranamam parayana by devotees
11:15 AM - Alamkaram
11:30 PM - Archana
3:58 PM: Abhishekam for Durga Devi during Rahukalam
7:00 PM: Veda Parayana