May 14, 2021

 

5:30PM: Abhishekam of Dakshina Murthy, Saraswati, and Kanyaka Parameswari
Aksaya Tritiya
7:00PM Aksharabhyasam for children