October 11, 2021

 

5:30 PM: Abhishekam for Lord Shiva and Ganesha

Devi Navratri daily alankaram: Saraswati

6:00 PM - 7:00PM Aksharaabhyasam

Click here for registration.