October 12, 2021

 

5:30 PM: Abhishekam for Anjaneya and Kartikeya

Devi Navratri daily alankaram: Varahi