September 13, 2022

 

7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Ganesha (Sankasti)
7:00PM to 9:00PM: Abhishekam for Lord Anjaneya and Lord Kartikeya