September 26, 2022

 

Aswayuja begins
Sarad rutu
Devi Navaratri starts
5:30 PM: Abhishekam for Lord Shiva and Ganesha